Informační deska

Členská schůze 2023 náhradní

Datum události: 

12.06.2023

Představenstvo BD si Vás dovoluje pozvat na náhradní členskou schůzi.Představenstvo Bytového družstva Petržílkova, družstvo, se sídlem Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 5, IČO: 26777843, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. Dr 5873 (dále jen „Družstvo“), svolává náhradní členskou schůzi Družstva, která se bude konat v pondělí 12.6.2023 v
19:00 hodin v divadelním sále ZŠ profesora Otokara Chlupa na adrese Fingerova
2186/17, Stodůlky, 158 00, Praha 5.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů
2. Informace o práci představenstva a kontrolní komise v roce 2022
3. Zpráva představenstva o hospodaření Družstva za rok 2022
4. Vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2022
5. Schválení účetní závěrky za rok 2022
6. Navýšení záloh do fondu oprav
7. Dotazy, připomínky, diskuze
8. Závěr

Účetní uzávěrka za rok 2022 a další podklady k jednotlivým bodům programu budou
zveřejněny na www.bdpetrzilkova.cz
V případě, že se nemůžete zúčastnit, prosíme, poskytněte plnou moc, kterou Vám
zasíláme společně s touto pozvánkou, jiné osobě — není potřeba ověření.

V Praze dne 18.5.2023
Bytové družstvo Petržílkova, družstvo

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687